Disclaimer van Digi-D, handelend onder de naam Webpit, hierna te noemen Webpit.

Webpit besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede de hierin vervatte informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Webpit.

 

Wijzigingen, type-, invoerfouten en/of fouten door technische onvolkomenheden op de site en in de e-mailingen van Webpit zijn voorbehouden. Webpit aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Gelinkte websites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Webpit draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

 

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Webpit aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Webpit behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

 

Webpit spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Webpit kan evenmin, hoewel zij er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

 

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Webpit wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Deze Webpit Disclaimer kan worden gewijzigd. Deze wijzingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Webpit adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

De door Webpit verzamelde gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

 

Contact

Kom je liever persoonlijk langs?

Dan ben je van harte welkom:

 

Adres:

Hei-akker 17
5171 WN Kaatsheuvel

Telefoon

0416 56 39 323

Formulier wordt verstuurd.

Er is helaas een fout opgetreden

Bedankt, het formulier is ontvangen.

© Webpit | daar zit wat in!